foto, film en geschiedenis van Nuth vroeger

vrijdag 8 juli 2011

4.2. De ordening en inventarisatie van de archieven der gemeente Nuth van vóór 1 januari 1934.Er werden bij de ordening twee oorspronkelijke systemen van ordening aangetroffen: de archiefstukken van vóór 1917 waren chronologisch en methodisch geordend, de stukken uit de periode 1917-1933 volgens een rubriekenstelsel met een decimale onderverdeling. Daar handhaving
van deze twee systemen de archieven moeilijk toegankelijk zou maken, door het ontbreken van voldoende en goede ingangen er op, werd besloten de archiefbescheiden opnieuw te ordenen en te inventariseren.
Hierbij werd de "Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven", samengesteld door S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th. Az. als uitgangspunt genomen. Voor de gebruikte terminologie wordt verwezen naar de "Nederlandse Archiefterminologie", samengesteld door J.L. van der Gouw, H.
Hardenberg, W.J. van Hoboken en G.W.A. Panhuysen. Bij plaatselijke benamingen is de schrijfwijze
aangehouden, die in de archiefstukken voorkomt.
Overeenkomstig het bestemmings- en het herkomstbeginsel werden als afzonderlijke archieven geordend en geïnventariseerd de archieven van: het dorpsbestuur van Nuth, het dorpsbestuur van Vaesrade, het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris, de huurcommissie, de gemeenteontvanger, het burgerlijk armbestuur, de ambtenaar van de burgerlijke stand, het kadaster, de bouwvereniging "Nuth Vooruit" en de voormalige gemeente Vaesrade.
Bij de archieven der dorpsbesturen zij er op gewezen, dat zich slechts enkele stukken, van Vaesrade zelfs maar één register, in Nuth bevinden. De overige nog bewaard gebleven bescheiden worden, samen met de rechterlijke archieven van de schepenbanken van Nuth en Vaesrade, in het rijksarchief in Limburg te Maastricht bewaard, zie: G.W.A. Panhuysen, Overzicht van de archivalische bronnen voor de geschiedenis van Limburg, bewaard in het rijksarchief in Limburg te Maastricht (Limburg's verleden; geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815. Onder redactie van E.C.M.A. Batta e.a., Dl.II, Maastricht 1967, blz. 743).

Bij de ordening en indeling van de stukken van bijzondere aard in het archief van het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris, werd de Code archiefordening en documentatie voor de overheidsadministratie (zesde druk, V.N.G. 1952) als uitgangspunt genomen. In het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand is om praktische redenen ook het register met de akten van Vaesrade uit de periode 1796/1797-1821 opgenomen.
Voor een goede handhaving in de toekomst van de verkregen orde werden alle stukken, omslagen, delen enz. doorlopend genummerd. Om de kostbare archiefruimte zo goed mogelijk te benutten en om een beter overzicht van het archief te krijgen werden de stukken, die zowel voor de administratie als voor de geschiedenis van geen belang meer waren uit het archief verwijderd en vernietigd. Hierbij werd toegepast de "Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de gemeentearchieven dagtekenende van na 1850", zoals deze is vastgesteld door de minister van binnenlandse zaken en de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen bij hun besluit van 14 januari 1948/6 maart 1948, no. 11995, afdeling B.B. en no. 56931, afdeling O.K.N.. In het algemeen werd minder vernietigd dan volgens deze lijst strikt genomen geoorloofd is.

De in de inventaris beschreven archieven van de gemeente Nuth hebben een lengte van ongeveer 13 strekkende meter en worden bewaard in de archiefbewaarplaats ten gemeentehuize van Nuth.
De inventaris van de archieven der gemeente Nuth werd in 1968 niet uitgegeven, er werden slechts 5
exemplaren vervaardigd, waarvan er twee voor de gemeente bestemd waren.

Eind 1984 besloot de gemeente tot het uitgeven van een voor geschiedkundig onderzoek bestemde
verkorte editie van voornoemde inventaris. Deze nieuwe uitgave is t.o.v. de uitgebreide editie van 1968 in zoverre verkort dat van de meeste series nu alleen de verzamelnummers zijn opgenomen. Een uitzondering is gemaakt voor de series in de archieven van het dorpsbestuur van Nuth, de ambtenaar van de burgerlijke stand en het kadaster, de series van "algemene aard", de series persoonsbundels, de series bevolkingslijsten, bevolkingsregisters en gezinskaarten en de serie hinderwetvergunningen in het archief  van het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris, en tenslotte de serie notulen van de vergaderingen van het burgerlijk armbestuur in het archief van dat burgerlijk armbestuur.

Deze nieuwe editie onderging van de andere kant ook een uitbreiding door de opname van een schets van het plaatselijk bestuur met lijsten van gemeentelijke functionarissen en de aanvulling van deze
verantwoording met een kort overzicht van de lotgevallen van de archieven van Nuth in de loop der tijden.

Maastricht, 31 maart 1985.
W. van Mulken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten